• Home
  • Warunki korzystania z serwisu
Warunki korzystania z serwisu


Definicje i cel Serwisu

Pod pojęciem "Serwis" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.platinum-nieruchomosci.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Cel Serwisu: informacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą.

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Oznaczenie www.platinum-nieruchomosci.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług; są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Zawartość

Serwis przedstawia informacje o firmie Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie, informacje o USA i zasadach nabywania na jej terenie nieruchomości, materiały informacyjne dotyczące przykładowych nieruchomości sprzedawanych na terenie USA, informacje o usługach świadczonych przez firmę Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie.


UWAGA! - żaden spis usług oraz oferty nieruchomości prezentowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej. Spis nieruchomości widniejący na stronie ma charakter informacyjny i ma na celu zaprezentowanie osobom zainteresowanym przykładowych nieruchomości jakie występują na amerykańskim i polskim rynku nieruchomości.


Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych na jego stronie internetowej przez ogłoszeniodawcę.


Zobowiązanie Użytkownika


Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.


Korespondencja

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


Dane osobowe

Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania ww. danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę.

Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).


Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.


Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dlatego firma Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów,
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania grupami usług.


Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: kontaktowy, zapytania o ofertę w serwisie www.platinum-nieruchomosci.pl, wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i ich wykorzystywanie w celach statystycznych i marketingowych. Osoby te mają prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia.


Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek firmy Platinum Nieruchomości Inwestycje i Zarządzanie. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom nie będącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydujecie inaczej.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.platinum-nieruchomosci.pl i stron z nią powiązanych, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Design Park - tworzenie stron www