• Home
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami


NOWOCZESNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością. Gwarantujemy fachową obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości należących do prywatnych właścicieli. W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości. 


Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków


 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości i dokumentacji;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Przygotowywanie, zwołanie i prowadzenie zebrań właścicieli nieruchomości, 
 • Reprezentacja wspólnoty przed organami administracji samorządowej, 
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • Wizytacje nieruchomości;
 • Stałą współpracę z właścicielami oraz zarządem nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości (do ustalenia podczas negocjacji);
 • Comiesięczne raportowanie na temat kondycji finansowej i spraw w realizacji;
 • Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczącej nieruchomości wspólnej;
 • Dbanie o podniesienie wartości nieruchomości wspólnej poprzez poszukiwanie przychodów z wynajmu ewentualnie sprzedaży (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej


 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości;
 • Windykacja przedsądowa i sądowa;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu) , funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie i realizacja przelewów, obsługa rachunku bankowego;Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej


 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości w sposób prawem przewidziany,
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Zlecanie remontów na podstawie uchwał, umów, kontrola powykonawcza;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań


 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;Deklarujemy i zapewniamy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.


Współpraca z naszą firmą polega przede wszystkim na:

 • Dyspozycyjności administratora;
 • Stałym kontakcie i wymianie informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon;
 • Monitorowaniu wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego;
 • Okresowych spotkaniach z Zarządem dotyczących spraw bieżących z możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;
 • Działaniach w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;
 • Wykonywaniu czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty.Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji po przedstawieniu wstępnej oferty. Ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, liczby lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.


Zapewniamy, że nasze ceny nie są wyższe niż średnie stawki w Częstochowie za tego rodzaju usługi.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Design Park - tworzenie stron www